Rekisteriseloste

 

07.09.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yrityksen nimi: Customride Finland Oy
Yrityksen osoite: Kannistontie 7, 36220 Kangasala
Yrityksen Y-tunnus: 3148249-5

2. YHTEYS REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sähköposti: myynti@customride.fi

3. REKISTERIN NIMI

Customriden asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Customride Finland Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja ylläpito sekä asiakkaan sopimuksien-, laskutustietojen- ja käyttöoikeuksien hallinta, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset.

Rekisterinpitäjän palveluiden käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista. Henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja EU:n tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation, GDPR). Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat asiakkaan antama suostumus, asiakkaan ja Customride Finland Oy:n välinen sopimus sekä asiakkaan asiakassuhteeseen perustuva Customride Finland Oy:n oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterinpitäjän liiketoiminnan kannalta ja palveluiden tarjoamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, on asiakkaalla koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta. Koska rekisteripitäjän palveluiden käyttäminen edellyttää asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, hyväksyy asiakas sen, että henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen voi estää asiakasta käyttämästä palvelua.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Customride Finland Oy:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan käyttäessään Customride Finland Oy:n palveluita.

Rekisteriin talletetaan asiakkaan ilmoittamat asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä asiakkaan tilaamiin ja käyttämiin palveluihin ja tuotteisiin sekä tilaus- ja laskutustietoihin. 

Sähköisistä palveluista talletetaan käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus. Lisäksi yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen Y-tunnus ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

Rekisteri sisältää myös viestinnän ja asiakaspalvelun toteuttamiseen liittyviä tietoja sekä palveluiden käyttöä koskevia tietoja, kuten selailu- ja hakutiedot ja asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot.

Sopimusasiakkaiden henkilötiedot kerätään ostotapahtumien yhteydessä asiakkaalta itseltään. Lisäksi asiakastietoja voidaan myös kerätä asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Asiakasta ja asiakkaan käyttämää ajoneuvoa koskevia tietoja voidaan hakea myös Trafin ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Asiakastietoja voidaan kerätä myös ohjelmallisten evästeiden tai teknisten laitteiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja asiakkaista voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jos palvelun toiminta sitä vaatii.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksilöllisiä henkilötietoja.

8. EVÄSTEET

Evästeiden avulla parannetaan palveluiden asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Eväste tallentuu asiakkaan käyttämään matkapuhelimeen tai tietokoneelle. Evästeen avulla palvelu tunnistaa asiakkaan matkapuhelimen tai tietokoneen. Evästeiden avulla palvelua voidaan muokata vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita. Asiakas voi estää evästeiden käyttämisen tai poistaa ne käytöstä. Evästeiden käytön kieltäminen voi haitata palveluiden, sovelluksien ja verkkosivuston toimintaa.

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Customride Finland Oy:llä on käytössään tietoturvapolitiikka. Tietoturvapolitiikka määrittää ne periaatteet, joilla tietoja käsitellään ja kuinka tiedot suojataan.

Teknistä asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

11. TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN SEKÄ VALITUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa veloituksetta kerran vuodessa. Tätä useammin tapahtuvasta tarkastusoikeuden käytöstä rekisterinpitäjä saa periä siitä aiheutuvan kohtuullisen ja välittömät kustannukset kattavan korvauksen. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

Jos asiakas havaitsee, että rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, asiakas voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Koska osa palveluista edellyttää toimiakseen asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, hyväksyy asiakas sen, että henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen voi estää asiakasta käyttämästä palvelua.

12. SUORAMARKKINOINTI

Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaan suostumuksella asiakkaalle tiedotteita muista reksiterinpitäjän tuottamista palveluista ja tuotteista sekä palvelun käyttöä koskevia asiakastiedotteita ja välittää asiakkaan tietoja sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, joiden toiminta liittyy jollakin tapaa rekisterinpitäjän toimintaan tai tarjontaan, jotta nämä voivat lähettää asiakkaalle omaa toimintaansa koskevia tarjouksia. Asiakas voi perua antamansa suostumuksen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen.

13. MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja. 

Ostoskori
Kirjaudu

Eikö ole asiakastiliä vielä?

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita voidaksemme tarjota parhaan mahdollisen kokemuksen asiakkaille verkkosivustollamme.
Kauppa
0 items Ostoskori
Asiakastili